Godina III, broj 7

Godina III. – broj 7.

srijeda, 14. lipnja 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja

Odluka o izboru Odbora za međunacionalne odnose

Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe

Godina III, broj 6

Godina III. – broj 6.

petak, 09. lipnja 2017.


GRADONAČELNIK

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbovsko

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika vatrogasne postrojbe Vatrogasne zajednice Grada Vrbovskog

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablan

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Moravice

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gomirje

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lukovdol

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Blaževci – Plemenitaš

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Severin na Kupi

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Jadrč

Godina III, broj 5

Godina III. – broj 5.

petak, 14. travnja 2017.


VODE VRBOVSKO D.O.O.

Nakana smanjenja temeljnog kapitala – Vode Vrbovsko d.o.o.

Godina III, broj 4

Godina III. – broj 4.

četvrtak, 06. travnja 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Zaključak i Izvješće o radu Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za 2016. godinu

Zaključak o  Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2016. godinu Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2016. godinu
Zaključak o  Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2016.godinu Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2016.godinu
Zaključak o Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2016.godinu Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2016.godinu
Zaključak o Izvješću o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2016. godini Izvješće o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2016. godini
Zaključak o  Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu
Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu

Izvješće i Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za 2016. godinu

Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Opremanje Dječjeg vrtića “Bambi” u Vrbovskom

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovskog

Odluka o subvenciji za povrat kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva “Vode Vrbovsko d.o.o.” za opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora društva “Vode Vrbovsko d.o.o.”

Odluka o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotare

Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Korskog kotara

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi