Impressum

“Službene novine Grada Vrbovskog” – službeno glasilo Grada Vrbovskog

Službene novine Grada Vrbovskog službeno su glasilo Grada Vrbovskog u kojem se objavljuju opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika za koje Gradsko vijeće ili Gradonačelnik odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Gradsko vijeće.

Odluke objavljene do 31. prosinca 2014. godine nalaze se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Ključni naslov: Službene novine Grada Vrbovskog

Skraćeni ključni naslov: Služ. nov. Grada Vrbovskog

ISSN broj: 1849-6490

Službene novine Grada Vrbovskog arhivira Hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

pohranjeno_u_arhivu_weba_logo

Izdavač:
Grad Vrbovsko
Hrvatskih branitelja 1
HR-51326 Vrbovsko

Uredništvo čine tri člana:

  1. Marina Tonković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
  2. Petar Vujnović, predstojnik Ureda gradonačelnika
  3. Ljubomir Cindrić, voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

Glavni urednik: Marina Tonković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Kontakt:
Telefon: 051/875-115
Fax: 051/875-008
E-mail: marina.tonkovic@vrbovsko.hr

Grafičko oblikovanje i razvoj: Slobodan Mamula (BodoDESIGN), smamula@gmail.com

Powered by WordPress.

© Copyright, Grad Vrbovsko 2015.