Godina III, broj 8

Godina III. – broj 8.

petak, 21. srpnja 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Odluka o ažuriranju Strategije razvoja 2014-2020 (2027) (Plana ukupnog razvoja Grada Vrbovskog – PUR) te izrade Kataloga razvojnih projekata 2014-2020 (2027)

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na katastarskoj četici 990/3 K.O. Gomirsko Vrbovsko

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za financiranje političkih stranka i vijećnika kandidacijske liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u 2017. godini

Odluka o naknadi članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, radnih tijela gradonačelnika, članovima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih

Rješenje o sastavu Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja

Godina III, broj 7

Godina III. – broj 7.

srijeda, 14. lipnja 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja

Odluka o izboru Odbora za međunacionalne odnose

Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe

Godina III, broj 6

Godina III. – broj 6.

petak, 09. lipnja 2017.


GRADONAČELNIK

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbovsko

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika vatrogasne postrojbe Vatrogasne zajednice Grada Vrbovskog

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablan

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Moravice

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gomirje

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lukovdol

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Blaževci – Plemenitaš

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Severin na Kupi

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Jadrč

Godina III, broj 5

Godina III. – broj 5.

petak, 14. travnja 2017.


VODE VRBOVSKO D.O.O.

Nakana smanjenja temeljnog kapitala – Vode Vrbovsko d.o.o.