Godina III, broj 11

 

Godina III. – broj 11.

četvrtak, 16. studeni 2017.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ispravak Odluke o keoficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Godina III, broj 10

 

Godina III. – broj 10.

srijeda, 15. studeni 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Zaključak o Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2018./2017. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2018./2019.

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2018. godini

Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2018. godinu

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2018. godinu

Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2018. godinu

Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2018. godinu

Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2018. godinu

Proračuna Grada Vrbovskog za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2018. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Vrbovskog

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Vrbovskog

Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Ispravak Odluke o imenovanju mrtvozornika

 

GRADONAČELNIK

Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Grada Vrbovskog

Godina III, broj 9

Godina III. – broj 9.

petak, 29. rujna 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Zaključak i Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Bambi“ Vrbovsko za pedagošku godinu 2016/2017.

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2017./2018.

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Grada Vrbovskog

Odluka o brisanju zabilježbe prava prvokupa

Odluka o prodaji zemljišta u gospodarskoj zoni poslovne namjene K1 Vrbovsko – Jug

Odluka o imenovanju mrtvozornika

 

GRADONAČELNIK

Plan savjetovanja s javnošću Grada Vrbovskog u 2017. godini

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Grada Vrbovskog u 2017. godini

Odluka o imenovanju koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Godina III, broj 8

Godina III. – broj 8.

petak, 21. srpnja 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Odluka o ažuriranju Strategije razvoja 2014-2020 (2027) (Plana ukupnog razvoja Grada Vrbovskog – PUR) te izrade Kataloga razvojnih projekata 2014-2020 (2027)

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na katastarskoj četici 990/3 K.O. Gomirsko Vrbovsko

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za financiranje političkih stranka i vijećnika kandidacijske liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u 2017. godini

Odluka o naknadi članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, radnih tijela gradonačelnika, članovima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih

Rješenje o sastavu Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja