Godina II, broj 6

Godina II. – broj 6.

srijeda, 05. listopada 2016.


GRADSKO VIJEĆE

Zaključak o Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ,Bambi” Vrbovsko za pedagošku godinu 2015./2016. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Bambi” Vrbovsko za pedagošku godinu 2015./2016.

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2016./2017.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu

Godišnji plan razvoja civilne zaštite za Grad Vrbovsko sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Zaključak o lzvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječanj-lipanj 2016. godine lzvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječanj – lipanj 2016. godine

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07″ Temeljne usluge i obnova seta u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 – Ulaganje u vodospremu VS “Senjsko 2” sa spojnim cjevovodima

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije

Godina II, broj 5

Godina II. – broj 5.

petak, 22. srpnja 2016.


GRADSKO VIJEĆE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Grada Vrbovskog

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa – Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa – Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Godina II, broj 4

Godina II. – broj 4.

srijeda, 25. svibnja 2016.


GRADONAČELNIK

Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Vrbovskog

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o IV. (ciljanim) izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog

Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Vrbovskog

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2015. godinu

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Bambi” Vrbovsko

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku godinu 2016./2017.

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz Proračuna Grada Vrbovskog

Godina II, broj 3

Godina II. – broj 3.

petak, 23. ožujka 2016.


GRADONAČELNIK

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za 2015. godinu