Godina II, broj 5

Godina II. – broj 5.

petak, 22. srpnja 2016.


GRADSKO VIJEĆE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Grada Vrbovskog

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa – Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa – Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Godina II, broj 4

Godina II. – broj 4.

srijeda, 25. svibnja 2016.


GRADONAČELNIK

Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Vrbovskog

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o IV. (ciljanim) izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog

Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Vrbovskog

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2015. godinu

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Bambi” Vrbovsko

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku godinu 2016./2017.

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz Proračuna Grada Vrbovskog

Godina II, broj 3

Godina II. – broj 3.

petak, 23. ožujka 2016.


GRADONAČELNIK

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za 2015. godinu

Godina II, broj 2

Godina II. – broj 2.

petak, 14. ožujka 2016.


GRADSKO VIJEĆE

Izvješće o radu Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za 2015. godinu Zaključak o Izvješću o radu Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko

Odluka o davanju na korištenje i upravljanje Izložbenog prostora Vrbovsko

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Bambi” Vrbovsko

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2015. godinu Zaključak o Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2015. godinu
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2015. godinu Zaključak o Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2015. godinu
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2015. godinu Zaključak o Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2015. godinu
Izvješće o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2015. godini Zaključak o Izvješću o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu Zaključak o  Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu Zaključak o  Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31 . prosinca 2015. godine Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31 . prosinca 2015. godine

l. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016.godinu

I. Izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016.godinu

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Vrbovskog

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za financiranje političkih stranaka i vijećnika
kandidacijske liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u 2016. godini.

Odluka o uspostavljanju međusobne suradnje