Godina IV, broj 3

 

Godina IV. – broj 3.

četvrtak, 15. ožujka 2018.


GRADSKO VIJEĆE

Zaključak i Izvješće o radu Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za 2017. godinu

Zaključak i Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2017. godinu

Zaključak i Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2017. godinu

Zaključak i Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2017. godinu

Zaključak i Izvješće o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2017. godini

Zaključak i Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Zaključak i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Zaključak i Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Zaključak i Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

Zaključak i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za 2017. godinu i Zaključak o usvajanju

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za razdoblje 2017.-2022. godine i Zaključak o usvajanju

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Vrbovskog

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovskog za vremensko razdoblje od 2018.-2022. godine

Godišnji plan razvoja civilne zaštite Grada Vrbovskog sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika gradske uprave Grada Vrbovskog

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 6 – gospodarske zone poslovne namjene K1 – Vrbovsko

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – UPU naselja Vrbovsko

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog

Odluka o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Cetin“ Vrbovsko

Godina IV, broj 2

Godina IV. – broj 2.

ponedjeljak, 19. veljače 2018.


GRADONAČELNIK

Izmjenu i dopunu Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela u Gradu Vrbovskom za 2018. godinu

Godina IV, broj 1

Godina IV. – broj 1.

srijeda, 31. siječanj 2018.


GRADSKO VIJEĆE

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjim“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – NCV- 28

Odluka o davanju kapitalnih pomoći trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko

 

GRADONAČELNIK

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela u Gradu Vrbovskom za 2018. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Vrbovskog u 2018. godini